Устав ЦКВНОУ

Статут ЦКВНВУ

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Всеукраїнська громадська організація «Центральний клуб володарів німецької вівчарки України» (надалі “Клуб”),  є всеукраїнською неприбутковою громадською организацією,  яка  об’єднує любителів та власників собак породи німецька вівчарка, фахівців з виховання та навчання собак та інших спеціалістів для спільної діяльності, спрямованої на розвиток в Україні собак породи німецька вівчарка.

Клуб утворюється та діє з всеукраїнським статусом і має осередки у більшості областей. Територією діяльності Клубу визначається територія України.

1.2. Клуб  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України, а також цього Статуту та внутрішніх положень Клубу, які регулюють діяльність клубу.

1.3. Клуб є колективним членом Всесвітнього союзу товариств по німецьких вівчарках, веде племінну роботу з породою, ґрунтуючись на міжнародних положеннях по  розведенню, по іспитах, і допуску до племінного розведення орієнтуючись на стандарт породи.

Клуб співпрацює з іншими громадськими організаціями  та органами державної влади, виходячи з цілей і завдань, передбачених цим Статутом.

1.4. Клуб створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності. Клуб створюється на невизначений строк.

1.5. Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

1.6. Клуб є некомерційною, неприбутковою, організацією. Клуб використовує майно для цілей визначених у цьому Статуті. Клуб для досягнення своїх цілей може створювати госпрозрахункові організації, установи та підприємства.

Клуб має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

1.7. Клуб має печатку, штампи, бланки з своїм найменуванням та реквізитами, свою емблему та іншу символіку, зразки яких затверджуються Радою Клубу. Символіка  реєструється  у встановленому порядку.

1.8. Найменування Клубу:

 • повне: Всеукраїнська громадська організація “Центральний Клуб володарів німецької вівчарки України”;
 • скорочено: „ЦКВНВУ”

1.7. Юридична адреса та місцезнаходження Клубу – 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Проектна, буд. 65.

РОЗДІЛ 2.

ЦIЛI, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

2.1. Основною метою діяльності Клубу є збереження, поповнення та удосконалення генофонду собак породи німецька вівчарка в Україні.

2.2. Основними завданнями Клубу є:

 • розведення  в Україні собак породи німецька вівчарка;
 • участь у збиранні та обробці статистичних даних про стан розведення породи німецька вівчарка;
 • задоволення та захист інтересів своїх членів.

2.3. Для виконання статутних завдань Клуб у встановленому чинним законодавством порядку:

 • здійснює методичний і організаційний нагляд (через свої відділення) за дотриманням стандарту породи німецька вівчарка при проведенні племінної роботи з породою;
 • розробляє методики, положення, рекомендації і інше для роботи з породою;
 • організовує і проводить племінні виставки, племінні огляди, допуски до племінного розведення (керунги), конкурси, семінари, змагання і  робочі іспити, а також універсальні чемпіонати для собак всіх службових порід, включаючи німецьку вівчарку, згідно планів, затверджених Радою Клубу;
 • складає і видає Племінну книгу і Книгу керунга по Україні  собак породи німецька вівчарка, які належать членам Клубу;
 • випускає періодичні інформаційні видання про стан породи (журнали, газети, буклети, інформаційні бюлетені і т.д.);
 • популяризує породу німецька вівчарка через засоби масової інформації;
 • привертає науково-дослідний потенціал для роботи з породою, застосовує наукові досягнення в роботі з породою німецька вівчарка;
 • надає допомогу своїм відділенням (обласним, міським, районним) в роботі по проведенню цілеспрямованої селекції і закріпленню специфічних особливостей собак породи німецька вівчарка;
 • організовує навчання суддів, помічників суддів по захисту, кермастерів, фахівців з виховання і навчання собак, а також заводчиків і працівників розплідників німецьких вівчарок;
 • укладає договори і угоди з організаціями і підприємствами для проведення спільної діяльності, направленої на досягнення мети ЦКВНВУ для отримання консультацій, підготовки фахівців і т.д.
 • здійснює нагляд за дотриманням членами Клубу кінологічної етики.

2.4. Клуб видає Сертифікат про походження  собак породи  німецька вівчарка, що належать членам Клубу.

Сертифікат про походження містить спеціальну (специфічну для породи) інформацію:  лицензований опис, оцінки на виставках, випробуваннях, інбридинги, результати досліджень по дисплазії тазостегнових і ліктьових суглобів, аналіз ДНК, характеристику поведінки і т.д. Сертифікат про походження повинен мати номер Клубу і реєструватися в Племінній книзі Клубу.

РОЗДІЛ 3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС КЛУБУ.

3.1. Клуб є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки з своїм найменуванням та реквізитами, свою емблему та іншу символіку, зразки яких повинні бути затверджені Радою Клубу. Символіка реєструється у встановленому порядку.

3.2. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, Клуб у встановленому чинним законодавством порядку користується правом:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин,  набувати майнові i немайнові права;
 • представляти та захищати свої законні інтереси  та  законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • ідейно,  організаційно  та  матеріально  підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого  самоврядування  інформацію,  необхідну  для  реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати  інформацію  та  пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • засновувати  підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
 • бути колективним членом інших громадських організацій;
 • відкривати обласні, міські та районні відділення Клубу, надавати допомогу в їх створенні.

Клуб користується іншими правами, передбаченими діючим законодавством України.

3.3. Для досягнення статутних цілей Клуб у встановленому чинним законодавством порядку:

 • проводить конференції,  конкурси,  виставки та інші заходи для здійснення цілей, передбачених цим Статутом;
 • надає допомогу членам Клубу в їх діяльності у області кінології, а також захищає їх загальні соціально-економічні інтереси.
 • вкладає власні  та  притягнуті кошти в реалізацію проектів національного та міжнародного відновлення;
 • орендує виробничі та інші приміщення,  обладнання,  транспортні засоби,  земельні ділянки;
 • бере участь у будівництві  виробничих, службових, житлових будинків, готелів, учбових центрів, кемпінгів та інших споруд;
 • приймаєучасть у вирішенні питань соціального й  культурного розвитку,  освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва,  співпрацює з громадськими, міжнародними та іншими організаціями в галузі науки,  культури, освіти, екології, спорту, охорони здоров’я.

3.4. Клуб  вільний  у  виборі своїх спрямовань та форм своєї діяльності.

3.5. Оподаткування  діяльності  Клубу  проводиться згідно до діючого законодавства.

3.6. Держава не має права  втручатися в діяльність  Клубу, крім випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

РОЗДІЛ 4.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

4.1. Вищим органом Клубу є З’їзд Клубу, який складається із делегатів Клубу та скликається Радою не менш одного разу за п’ять років.

З’їзд Клубу є правочинним, якщо у ньому приймають участь більше половини делегатів Клубу.

Позачерговий З’їзд Клубу скликається на вимогу Ради або Ревізійної комісії, або 2/3 обласних відділень Клубу.

4.2. До компетенції З’їзду Клубу відноситься:

 • визначення основних напрямів діяльності;
 • прийняття Статуту Клубу або змін та доповнень до нього;
 • обрання терміном на п’ять років Президента Клуба, Першого віце-президента Клубу, Другого віце-президента Клубу, Головного радника по розведенню,  Головного радника по робочих випробуваннях, Керуючого справами Клубу, Голів комісій Клубу, членів Ради Клубу, Голову Ревізійної комісії Клубу;
 • прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Клубу;
 • вирішення інших питань.

Рішення З’їзду Клубу вважається прийнятим,  коли за нього проголосувало більше 1/2 присутніх делегатів З’їзду, а щодо  питань реорганізації  або ліквідації Клубу,  внесення змін до Статуту Клубу – 2/3 делегатів Клубу.

4.3. В період між З’їздами Клубу керівництво діяльністю Клубу здійснює Рада Клубу, яка складається з Президента Клубу, Першого віце-президента Клубу, Другого віце-президента Клубу, Голів комісій Клубу, Головного радника по розведенню, Головного радника по робочих випробуваннях, Керівника справами Клубу, Голів обласних і міських відділень, та членів Клубу, які обираються З’їздом. Кількісний склад Ради Клубу  визначається З’їздом. Рада Клубу керує Клубом у період між З’їздами, до її компетенції входить:

 • внесення змін та доповнень в діючі (робочі) положення, які стосуються діяльності усіх комісій Клубу;
 • встановлення норм представництва делегатів від обласних, міських і районних відділень та порядок їх обрання;
 • встановлення місця та строків проведення З’їзду  Клубу, а також необхідність проведення позачергових З’їздів Клубу;
 • встановлення порядку денного З’їзду з урахуванням  пропозицій, які надійшли від відділень Клубу;
 • обирає з свого складу Правління;
 • вирішення інших питань, які витікають із цього Статуту, або які покладені на Раду З’їздом;
 • прийняття рішення про вступ до інших громадських організацій;
 • прийняття рішення про отримання кредитів, позик  та позичок;
 • прийняття рішення про  розпорядження майном, в  тому числі грошовими  коштами Клубу на суму більш 50000 грн.;
 • ухвалення рішення про співпрацю з іншими громадськими і державними організаціями в Україні і за кордоном.

Рада Клубу збирається не рідше одного разу на рік. Засідання ради вважається  правомочним, якщо на ньому присутні більшість  членів Ради. Рішення приймається  більшістю голосів присутніх.

Для здійснення оперативного керівництва  з урахуванням рішень Ради  Клубу  в період між засіданнями Ради Клубу,  Радою Клубу обирається Правління Клубу у складі: Президент Клубу, Перший віце-президент Клубу, Другий віце-президент Клубу, Голів Комісій Клубу, Головного радника по розведенню, Головного радника по робочих випробуваннях, Керівника справами Клубу та двох членів Ради Клубу. Правління здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджується Радою.

До компетенції Правління відносяться всі питання, крім тих, які відносяться до компетенції З’їзду Клубу і Ради Клубу.

4.4. Президент Клубу очолює Клуб (Раду та Правління Клубу) та представляє його інтереси без доручення:

 • розпоряджається майном та засобами у межах наданих повноважень, необхідних для реалізації Статутних цілей та завдань;
 • здійснює керівництво Клубом, стверджує організаційну структуру, визначає чисельність та оплату робітників Клубу, які працюють, як штатні працівники;
 • підписує фінансові та інші документи, необхідні для діяльності Клубу в межах статутних цілей та завдань;
 • звітується перед З’їздом Клубу щодо проведеної роботи;
 • подає необхідну інформацію у відповідні установи та інстанції.

Перший віце-президент:

Коли Президент не може виконувати свої обов’язки, Перший віце-президент виконує їх за його дорученням. Керує основними напрямами  в діяльності Клубу.

Другий віце-президент:

Організовує і контролює в Клубі роботу по проведенню аналізу ДНК, HD (тазостегнова дисплазія), ED (ліктьова дисплазія).

Головний радник по розведенню:

Керує роботою селекційно-племінної комісії (складає план роботи і визначає терміни робочих засідань і відповідальних за виконання певних завдань і т.д.), організовує роботу суддів по розведенню і роботу кермастерів, очолює роботу з підготовки суддів по розведенню і кермастерів, затверджує суддів і кермастерів на зоотехнічних заходах, що проводяться Клубом.

Головний радник по робочих випробуваннях:

Керує роботою Комісії з виховання і навчання (складає план роботи і визначає терміни робочих засідань і відповідальних за виконання певних завдань і т.д.), організовує і контролює  роботу суддів по робочих випробуваннях, помічників суддів по захисту. Очолює роботу з підготовки суддів по випробуваннях, помічників судді по захисту, а також збірну команду Клубу по SchH/VPG/IPO або призначає для цієї мети Старшого тренера, а також подає на затвердження Ради Клубу кандидатуру Старшого тренера і Тренерської ради і керує його роботою.

Керівник справами ЦКВНВУ:

Виконує відповідальні доручення Правління Клубу, пов’язані з SV, WUSV і FCI. Здійснює зв’язок з SV, WUSV і FCI з питань, пов’язаних з діяльністю Клубу.

4.5. В Клубі формуються комісії:

 • Селекційно-племінна комісія;
 • Комісія з виховання і навчання;
 • Організаційна комісія;
 • Наукова-методична комісія;
 • Інформаційно-аналітична комісія;
 • Комісія по роботі з молоддю;
 • Комісія з аджиліті;
 • Комісія з підготовки собак-рятувальників;
 • Правова комісія;
 • Ревізійна комісія.

Керівники комісій Клубу обираються З’їздом Клубу.

Голови комісій пропонують склад членів відповідних комісій, які стверджуються Радою Клубу.

4.6. Комісії координують свою діяльність в межах цільової спрямованості Клубу. Діяльність кожної Комісії регулюється Положенням, затвердженим Радою Клубу.

Голова Комісії  здійснює керівництво комісією згідно до затвердженого Положення.

4.7. За місцем проживання членів Клубу створюються місцеві осередки Клубу – обласні, міські і районні відділення Клубу. При необхідності в одному місті можуть бути створені декілька районних відділень Клубу.

4.8. Відділення Клубу створюються за рішенням Ради Клубу на підставі клопотання ініціативної групи як юридичні особи або як відділення Клубу без права юридичної особи згідно чинного законодавства України.

Обласні, міські і районні відділення Клубу без права юридичної особи, легалізовані шляхом повідомлення, діють на підставі Положень. Юридичні особи діють на підставі Статутів. Всі Положення і Статути  підлягають затвердженню Радою Клубу.

4.9. Зоотехнічна робота з породою ведеться через відділення Клубу. У відділеннях Клубу готуються пакети документів на одержані  у відділеннях припліди  для подальшого оформлення Сертифікатів про походження в Головному офісі Клубу.

4.10. Ревізійна Комісія Клубу складається з трьох осіб, та обирається З’їздом членів Клубу.

 Ревізійна комісія Клубу:

 • контролює господарську та фінансову діяльність Клубу;
 • подає пропозиції щодо подальшого ведення господарської та фінансової діяльності;
 • вносить на розгляд Правління пропозиції щодо усунення від діяльності робітників Клубу в разі виявлення  порушень Статуту Клубу та фінансової діяльності.

РОЗДІЛ 5.

ЧЛЕНИ КЛУБУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

5.1. Членом  Клубу може бути будь-яка особа,  яка досягла 14 років та визнає Статут Клубу і сплачує членські внески.

5.2. Прийом до членів Клубу та вихід з нього здiйснюється  за  заявою. Заява  про  прийом  до  членів Клубу або про припинення членства в Клубі розглядається у місячний строк обласним або міським, або районним відділенням, а при їх відсутності – Правлінням Клубу.

5.3. Член Клубу має право:

 • займатися діяльністю по реалізації Статутних завдань Клубу;
 • приймати участь в роботі З’їзду, обирати та бути обраним до керівних органів Клубу;
 • звертатися до керівних органів Клубу з питаннями та скаргами;
 • приймати участь в засіданнях керівних органів Клубу при розгляді питань, які його торкаються;
 • звертатися за допомогою та захистом своїх інтересів до  Клубу.

5.4. Член  Клубу зобов’язаний:

 • виконувати Статут і положення Клубу;
 • пропагувати ідеї Клубу, сприяти поповненню його рядів;
 • виконувати обов’язки з гідністю та відповідальністю за чистоту генофонду собак породи німецька вівчарка. 

5.5. Членство в Клубі припиняється:

 • за власним бажанням, відповідно до поданої заяви;
 • відповідно до рішення Клубу за грубе порушення Статуту та положень Клубу.

Оскарження рішення про виключення з членів Клубу може бути подано до обласного відділення Клубу чи до Правління Клубу на протязі 10 діб з дня отримання повідомлення про виключення.

5.6. Право повторного вступу до Клубу виключених осіб може бути розглянуте за отриманою заявою Правлінням або Радою Клубу не раніш, ніж через три місяці.

5.7. Порядок сплати вступних та членських внесків визначається рішенням, що затверджується Радою Клубу.

РОЗДІЛ 6.

МАЙНО ТА КОШТИ КЛУБУ.

6.1. Клуб може  мати  у  власності грошові  кошти  та  інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Клуб набуває право власності на кошти та  інше майно,  передане  йому  засновниками,  членами  (учасниками)   або державою, у встановленому порядку,   набуте від вступних та членських  внесків,  пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а  також на  майно,  придбане  за  рахунок  власних  коштів  чи  на   інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Кошти Клубу складаються з вступних, членських, цільових та інших внесків установ, громадян України та іноземних громадян, надходжень від діяльності підприємств, установ, організацій, створених Клубом із статусом юридичної особи.

Кошти Клубу витрачаються на оплату праці штатних працівників Клубу та  на виконання положень Статуту Клубу, які не суперечать діючому законодавству.

6.4. Клуб має рахунки (в тому разі валютні) у відповідних установах банків.

6.5. З коштів, які залишаються після розрахунків з державним бюджетом, Клуб може створювати в своїх межах фонди згідно з напрямами своєї діяльності та чинним законодавством.

6.6. Кошти та майно Клубу, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами, а використовуються виключно для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6.7.З метою виконання статутних завдань і цілей Клуб має право здійснювати необхідну господарську та іншу  комерційну діяльність   шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.8. Клуб, створені ним установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством України.

РОЗДІЛ 7.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.

7.1. Клуб може вступати в  міжнародні  громадські (неурядові) організації,  підтримувати  прямі  міжнародні  контакти  і   зв’язки, укладати відповідні угоди,  а  також  брати  участь  у  здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

РОЗДІЛ 8.

 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ.

8.1. На з’їздах Клубу можуть вноситися до  Статуту зміни та доповнення,  які не суперечать чинному законодавству  України.

8.2. Якщо  одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не торкається інших положень. Недійсне положення замінюється положенням, допустимим у правовому відношенні, близьким за змістом до заміненого.

РОЗДІЛ 9.

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI КЛУБУ.

9.1. Припинення діяльності Клубу  відбувається  шляхом  його реорганізації (злиття,  приєднання, розділу, відділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

Реорганізація Клубу  відбувається  за рішенням З’їзду членів Клубу. При реорганізації Клубу вся сукупність прав  та обов’язків Клубу переходить до його правонаступників.

9.2. Клуб може бути ліквідований у таких випадках:

 • за рішенням З’їзду членів Клубу більшістю у 2/3 голосів;
 • за рішенням суду;
 • в інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

9.3. У разі ліквідації Клубу З’їзд членів Клубу, суд або господарський суд призначають Ліквідаційну комісію, яка подає З’їзду членів Клубу на затвердження ліквідаційний баланс.

9.4. Клуб вважається таким, що припинив своє існування з моменту внесення про це запису у державний реєстр.

[an error occurred while processing the directive]
%d bloggers like this: